Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu
ÚZ 1305 Autorské právo

ÚZ 1305 Autorské právo

Skladem

Cena s DPH 107
(Běžně 119 Kč)
Rok vydání
2019
Nakladatelství
Sagit
ISBN
978-80-7488-338-5
EAN
9788074883385
Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vyhlášek a vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU.
V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti autorského a průmyslového práva pod č. 82, 133, 181, 224, 256, 285, 303, 354, 382, 402, 491, 567, 609, 659, 697, 752, 559, 967, 1021, 1047, 1193 a 1264. Toto č. 1305 se od č. 1264 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Kapitola I – Autorské právo a práva související

Přehled autorského zákona
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
Kapitola II – Průmyslová práva

Přehled zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
Instrukce Federálního úřadu pro vynálezy, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1.1.1992
Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (vybraná ustanovení)
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Vyhláška č. 243/2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (vybraná ustanovení)
Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
Vyhláška č. 88/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (vybraná ustanovení)
Kapitola III – Ostatní

Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vybraná ustanovení)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) (vybraná ustanovení)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vybraná ustanovení)
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vybraná ustanovení)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení)
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (vybraná ustanovení)
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (vybraná ustanovení)
Přehled mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou
Přehled práva duševního vlastnictví Evropské unie
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (zákon č. 89/2012 Sb.):
- obchodní firma je upravena v § 424 až 428
- obchodní tajemství je upraveno v § 504
- licenční smlouva je upravena v § 2358 až 2389
- smlouva o dílo s nehmotným výsledkem je upravena v § 2631 až 2635
- zákaz zneužití a omezení hospodářské soutěže je upraven v § 2972 až 2990

Sestavili:
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
JUDr. Pavel Tůma, PhD. LL.M.

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související