MENU

ZAVŘÍT

POKYNY PRO AUTORY

Rádi bychom vám nabídli následující doporučení, jak nejlépe připravit svůj rukopis k odevzdání do našeho nakladatelství, abychom se potom již co nejméně zdržovali konkrétními detaily, nevraceli vám rukopis k přepracování a mohli rovnou začít na vaší knize pracovat.

Doufáme, že vám usnadní orientaci v technických požadavcích a průběhu prací na rukopisu knihy. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše případné doplňující dotazy. Nevyžádané rukopisy nevracíme, děkujeme za pochopení.

Těšíme se na spolupráci

za Nakladatelství Academia
Michaela Procházková
šéfredaktorka

AKTUÁLNĚ

Novinky v oblasti zdaňování příjmů

26. LEDNA 2017

Od 1. 1. 2015 došlo v oblasti zdaňování příjmů z užití nebo poskytnutí autorských práv včetně práv příbuzných právu autorském (dále honorář) opět ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a to úpravou do podoby znění účinného do 31. 12. 2013.

Autoři Fyzické osoby (příjemci honorářů) si honoráře přijaté od 1. 1. 2015 zdaňují ve svém daňovém přiznání dle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů (případně § 10 platného pro dědice autorských honorářů).

NakladateléZákon o dani z příjmů, konkrétně ustanovení § 7 odst. 6 od 1. 1. 2015 omezuje režim srážkové daně (tj. zvláštní sazba daně ve výši 15 %) pouze na příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.

Tato srážková daň se týká autorských honorářů ze zdrojů na území České republiky, netýká se tedy honorářů ze zahraničí.

NÁLEŽITOSTI PŘEDÁVANÉHO RUKOPISU

 1. Text

  v jednom Wordovém dokumentu - kompletní a v definitivní podobě, tj. po recenzích (jsou-li třeba), bez vložených obrázků - ty pouze zaznačené, kam umístit, text prostránkovaný - opaginovaný!

 2. Obrázky

  kompletní, seřazené, očíslované, zaznačené do textu (např. ZDE OBR. 1. a zvýraznit), vč. dokumentu s popisky (jsou-li) a uvedenými zdroji, odkud obrázky pocházejí (k dojednání repropráv).

  Obrázky nezasílejte emailem, ale vždy dodat s vytištěným rukopisem na externím disku (CD, DVD, flash disk). Maximální velikost obrázku omezte na 5 MB.

 3. Anotace + medailonek

  anotace cca 6-8 řádků, autorský medailonek cca 1-2 věty

 4. Další dokumenty k odevzdanému rukopisu

  Odevzdávat včetně:
  • doporučující posudek - originál podepsaný
  • návrhy na další dva doporučené recenzenty + kontakty + informace o nedoporučených recenzentech

  Pokud nakladatelství nerozhodne jinak.

  Rukopisy pro edici Orient zadává na dvě recenze nakladatelství dle dohody a výběru s redakční radou edice.

 5. Rukopis bez obrázků není kompletní

  Rukopis je třeba odevzdávat ve finální verzi a v kompletní podobě. K tomu je potřeba:

  1. vytištěné paré kompletního rukopisu – tj. text i obrázové přílohy, grafy apod.
  2. elektronická verze kompletního rukopisu na CD (DVD)

  • textová část rukopisu ve Wordu - všechny plánované součásti knihy: (Zasílejte celý rukopis v jednom souboru, seřazený tak, jak mají v knize jednotlivé části následovat.)
  • titulní list (název, podtitul, autor, překladatel, editor, při více autorech uvést pořadí, v jakém mají být a přiložit rozpis autorství jednotlivých kapitol)
  • obsah
  • předmluva, doslov
  • vlastní text knihy
  • poznámky pod čarou – lze se orientovat dle úzu v dané edici, či podle potřeby autora: 1. umístit s automatickým číslováním přímo pod text kapitoly, průběžně v textu 2. do textu umístit číslo poznámky horním indexem (ne automaticky) a poznámky vložit souhrnně za kapitolu nebo na konec knihy. Číslování poznámek v každé kapitole od 1, či dle potřeby.
  • seznam literatury
  • seznam vyobrazení
  • popisky k obrázkům
  • heslář (rejstřík bez čísel stran)
  • resumé v příslušném jazyce
 6. Formální požadavky k textové části

  • zarovnání vlevo
  • nepoužívejte automatické úpravy textu (dělení slov, generování obsahu, živá záhlaví, styly, vkládání obrázků...)
  • velikost písma 12 bodů
  • řádkování 1,5
  • mezi slovy a za interpunkcí (i v datech, jménech a zkratkách) dělejte jednoúhozové mezery
  • ENTER používejte pouze na konci odstavce, ne na konci řádku
  • odsazení odstavců provádějte tabelátorem, ne mezerami
  • rukopis odevzdávejte v jednom souboru, ne po kapitolách
  • speciální znaky - vkládané ze seznamu symbolů, např. ß, ẫ, ♂ - výrazně označte a přiložte jejich seznam. Můžete je nahradit, např. místo ă napište !a! atp – ve studiu je zamění
  • nadpisy - pište normálním písmem a jejich hierarchii označte tužkou na okraji papíru tištěného paré a pro přehlednost uveďte hierarchii také v obsahu (1 – nadpis prvního řádu...). U odborných textů nepoužívejte desetinné třídění do více než 4. úrovně (1.1.1.1)
  • pravopis - řídíme se základními příručkami: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Geografický místopisný slovník, Nový akademický slovník cizích slov, Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení…).
  • Základní příručkou pro ověřování věcných údajů je šestidílná Malá česko-slovenská encyklopedie (tzv. „zelená“) a osmidílná encyklopedie Diderot. Antická jména v odborné literatuře – Encyklopedie antiky
  • seznam literatury – připravte dle stávající bibliografické normy
  • obrazová část rukopisu – všechny plánované součásti obrazového doprovodu knihy (mějte prosím na paměti, že pokud má být v knize obrazový doprovod, rukopis bez něj není kompletní)
  • fotografie (do přílohy nebo průběžně do knihy)
  • ilustrace
  • grafy
  • schémata
  • ilustrace na obálku (apod.)
 7. Formální požadavky k obrazové části

  Rozlišení

  300 dpi při formátu A5 (půlstrany) / A4 (celostrany), perokresby 600 dpi, rozlišení s ohledem na případné ořezávání, zvětšování apod.

  Formát

  .tif, .jpg; neodevzdávat obrázky vložené do Wordu, Powerpointu nebo v pdf

  Popisky

  Obrázky přehledně zaznačené – spárované s popisky

  Seznam zdrojů

  K obrázkům dodat seznam zdrojů, odkud pocházejí, vypsat majitele copyrightů – abychom mohli vyjednat reprodukční práva (toto nesmí v odevzdávaném rukopise chybět), pokud máte svolení k reprodukci již předdomluvena, prosíme o dodání kopií

  Grafy dodat ve zdrojových datech (Excel atd.)

  Schémata a jakékoliv obrázky s texty

  Dodat ve zdrojových datech (Corel, Illustrator atd.), ponechat editovatelný text (sazeč jej vysadí dle daného grafického předpisu)

  Minimální tloušťka čáry 1 bod

  (v krajním případě 0,75 bodu). Tečkované a jemně čárkované čáry mohou být po převodu nezřetelné nebo mohou zmizet

  Odpovídající barevné a gradační podání

  V případě potřeby můžete kontaktovat technickou redakci a domluvit se individuálně

  Všechny obrázky, grafy apod. budou vytištěné a bude u nich zaznačeno řazení v textu, příp. pořadí v příloze

  U vytištěných fotografií bude také zaznačeno, zda se mají oříznout, případně kde, zda jde o možné varianty k výběru, jak má být fotografie velká (celostrana, půlstrana apod.)

  Knihy vycházejí ve standardních edicích a jejich formátech.

 8. Překlady

  • text připravit viz pokyny výše
  • překlad má být kompletní – tj. včetně všech součástí knihy, obálky (tj. vč. hesel k vytvoření rejstříku atd., vstupních i závěrečných částí atd.)
  • společně s kompletním a definitivním rukopisem překladu odevzdává překladatel také anotaci knihy s medailonem o autorovi
  • nesmí chybět bibliografie: 1. pokud titul vyšel česky – dohledává se česká citace + uvádí bibliografický údaj 2. bibliografie se převádí dle české citační normy
 9. Termín vydání knihy

  nutno počítat 8-12 měsíců od převzetí kompletního a definitivního rukopisu nakladatelem, v případě recenze nakladatelství pro Ediční radu AV ČR do 2 let

Pokyny pro autory ke stažení