RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Svět měst – podnětná kniha o historii a vývoji měst

Praha: Svět měst – podnětná kniha o historii a vývoji měst

Nakladatelství Academia vydalo zajímavou knihu „Svět měst“ významného českého urbanisty a architekta Jiřího Hrůzy (1925-2012), který mimo jiné řadu let pracoval na územním plánování Prahy. Vydání své poslední práce se bohužel nedožil. Kniha zaujme na první pohled svými rozměry a po jejím přečtení musíme uznat, že se opravdu jedná o monumentální dílo.

Autor podává syntetický výklad o vývoji měst od starověku až do současnosti. Pokusil se provázat časový sled s celistvějším přiblížením kulturních a geografických celků a zároveň jednotlivých slohů. Ve výběru měst k jednotlivým obdobím převládají evropská města, která měla zásadní vliv na utváření měst i na ostatních kontinentech. Vedle vývoje lidských sídel sleduje Hrůza také specifické znaky a vlastnosti jednotlivých měst.

Práce je pojata chronologicky, tedy od počátku měst až po 21. století. Téměř sto padesát stran je věnováno období starověku. Počátky prvních měst jsou spjaty ještě s obdobím pravěku. Máme o nich především hmotná svědectví a na jejich základě lze jednotlivá sídliště srovnávat.

Hrůza zasvěceně přibližuje především známá města starého Egypta, Mezopotámie, Indie a Číny, o nichž se můžeme dozvědět informace i z jiných prací. Navíc si však všímá i dalších starověkých civilizací a srovnává jejich „města“ se sídly jejich slavnějších současníků. Velkou pozornost tak věnuje kupř. Japonsku, Tibetu a předkolumbovské Americe.

Zrod evropského urbanismu je bezpochyby spjat s městy antického světa, tedy Řecka a Říma. Starověké civilizace vytvořily základní komponenty městských sídel, antika je pak uspořádala tak, že dodnes tvoří základ měst a taktéž urbanismu. I proto je zajímavé sledovat proměny nejvýznamnějších antických měst, především Athén a Říma. V období antiky se objevují též první teoretici, kteří píší o architektuře a stavitelství (např. Vitruvius). Tato díla byla hojně opisována a později na ně navazovali i novověcí teoretici.

Středověk je pojímán jako „meziobdobí“ mezi antikou a novověkem, v němž došlo k mnoha zásadním změnám, které měly vliv na krajinu, osídlení a rovněž města. Střednímu věku je vymezeno přibližně sto stran. Na rozmezí mezi antikou a středověkem nalézáme Byzantskou říši, v níž žil ještě dlouho antický odkaz.

V době, kdy Byzanc prožívala vrcholné období, se zrodil na jejím okrajovém území islám, jehož vliv nebyl ve středověku zanedbatelný. Vždyť posvátné město tří světových náboženství, Jeruzalém, započalo po svém dobytí muslimy v 7. století jednu novou epochu, která se do něj nesmazatelně zapsala. Opomenut není ani výrazný islámský vliv na Pyrenejském poloostrově.

V evropském středověku věnuje autor nejprve pozornost dispozicím středověkých měst a jejich nejdůležitějším částem. Poté přibližuje nejvýznamnější evropská města, z nichž řada vznikla již v antice. Vzhledem k rozsahu publikace je jasné, že středověké podobě měst nemůže být věnována vyčerpávající pozornost, přesto se jedná o zajímavé sondy nejen do dobové městské architektury a zástavby, ale i myšlení.

Nejvíce textu je zasvěceno českým, moravským a slovenským (uherským) městům ve středověku, jež jsou představena v kontextu středoevropského prostoru. Hrůza začíná svůj výklad dobou hradištní a poté mapuje vývoj měst od 13. století až po patnáctý věk. Samotně přibližuje vývoj Prahy, jehož vrcholem ve středověku bylo založení Nového Města pražského Karlem IV.

Čtvrtá kapitola zahrnuje období renesance, baroka a klasicismu. Ve všech těchto obdobích došlo k mnoha závratným změnám ve sféře hospodářské, mocenské a duchovní, což mělo vliv též na vývoj prostředí, v němž lidé žili. Právě v renesanci musíme pak hledat počátky moderního urbanismu jako nauky o tom, jak plánovat a stavět města.

Na mnoha konkrétních příkladech dokládá autor četné proměny měst. Všímá si především evropských měst, ale do souvislosti s jejich vývojem dává i vybraná města mimoevropská. U řady lokalit navazuje na svůj výklad o středověkých městech, takže můžeme téměř plynule sledovat proměny vybraných měst (Paříž, Praha). Všechna tři období měla své teoretiky, kteří navazovali především na antické dědictví.

Bránou k novým městům nazývá autor 19. století. Bylo to právě toto století, v němž došlo k významným ekonomickým a demografickým změnám, které společně vedly ke vzniku velkoměst se statisíci i miliony obyvatel. Venkované ve velkém migrovali do měst, takže několikanásobně vzrostl počet jejich obyvatel. Vliv na tento vývoj měly nejen průmyslová a dopravní revoluce, nýbrž i mocenské a politické změny v Evropě i ve světě. Devatenácté století bylo stoletím přestaveb center (Paříž), rozšiřování měst (Vídeň) nebo jejich asanace (Praha).

Téměř pětina textu je přehledem vývoje ve dvacátém století, kdy na vývoj lidských sídel a jejich proměny měly na jedné straně vliv nové urbanistické koncepce a teorie, na straně druhé pak především historické události (první a druhá světová válka), které se často výrazným způsobem zapsaly do jejich dnešní podoby.

Vliv na urbanizační procesy měl i nárůst počtu obyvatel a jejich soustřeďování do řady mnohamilionových měst a aglomerací, které dnes nejsou charakteristické pouze pro hospodářsky rozvinuté země.

V závěrečné, sedmé kapitole je především nastolen výhled na celosvětový vývoj moderních měst ve 21. století.

Neoddělitelnou součástí po všech stránkách zajímavého textu je jeho jedinečný, bohatý obrazový doprovod, jehož autorem je Karel Marhold. Právě jednotlivé kresby, plánky, půdorysné nákresy, rekonstrukce, mapy a veduty vybraných měst umožňují lépe porozumět samotnému textu.

Srozumitelně napsaná kniha „Svět měst“ Jiřího Hrůzy je dílem, které nejen poučuje, ale zároveň vybízí k přemýšlení. Určena je hlavně studentům a čtenářům zajímajícím se o stavbu a plánování měst, architekturu, dějiny umění, geografii, sociologii a další příbuzné obory. Určitě však může oslovit i širší čtenářskou veřejnost.

Marek Zágora

Jiří Hrůza, Svět měst, Academia, Praha 2014, 716 stran, doporučená cena 1250 Kč
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus